I.CEL

1.Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.

2.Promocja Miasta Szczecin.

 

II.ORGANIZATOR

1.Organizatorem 42. PKO Półmaratonu Szczecin oraz Biegu na 10 km (zwanych dalej Imprezą) jest Stowarzyszenie K2 Partners..

2.Partnerem Strategicznym Imprezy jest Miasto Szczecin, a jej Sponsorem Tytularnym Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (PKO Bank Polski).

 

III.TERMIN I MIEJSCE

1.Impreza odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2021 roku w Szczecinie. Organizator w związku z obostrzeniami związanymi z Covid-19 zorganizuje starty falowe, które mogą być realizowane w odstępach kilkugodzinnych. Zawodnicy powinni być przygotowani również na możliwość startu w godzinach popołudniowych. Szczegółowy harmonogram startów zostanie podany przez organizatora do dnia 3 sierpnia 2021.

Fale będą startowały wg harmonogramu:
9:00 – start na dystansie półmaratonu
12:30 – start I tury na dystansie 10km
14:30 – start II tury na dystansie 10km

2.Na liście startowej tegorocznej Imprezy znajdują się Uczestnicy przepisani z ubiegłorocznej edycji (ponad 1200 osób). Ze względu na obowiązujące obostrzenia dla organizatorów imprez masowych, Organizator podjął decyzję o nie uruchamianiu dodatkowych zapisów. W przypadku zwiększenia limitu uczestników imprez masowych istnieje możliwość ponownego otwarcia zapisów o czym organizator poinformuje w terminie na stronie www.halfmarathon.szczecin.pl, oraz na profilu Facebook wydarzenia.

Zostały uruchomione dodatkowe zapisy na dystans 10km.

3.Trasa 42. PKO Półmaratonu Szczecin będzie przebiegać asfaltowymi alejkami dookoła Kąpieliska Arkonka oraz ulicą Arkońską, i zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.halfmarathon.szczecin.pl. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestników zamieszczając nową trasę na stronie www.halfmarathon.szczecin.pl. Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.

4.Start i meta biegu usytuowany będzie przy kąpielisku Arkonka.

5.Długość trasy: dystans 21 km i 97,5 metra lub 10 km (w zależności od wyboru dokonanego przez Zawodnika). Zawodnik dokonuje wyboru dystansu na etapie rejestracji. Zawodnicy przepisani z listy startowej z roku 2020 r., będą mogli zweryfikować swój ubiegłoroczny wybór dystansu w przesłanym mailem lub sms’em przez Organizatora formularzu. Weryfikacja dystansu przez zawodnika powinna zostać wykona w terminie 7 dni od otrzymania formularza. Po tym terminie zawodnik będzie zobowiązany do startu na dystansie zadeklarowanym w 2020 r.

6.Uczestnicy na starcie ustawiają się w wyznaczonej godzinie/fali i sektorach przydzielonych zgodnie z harmonogramem startów i wytycznymi na numerze startowym. Samowolna zmiana godziny/fali startu, do którego Uczestnik został przydzielony, grozi dyskwalifikacją.

7.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji startu i mety.

8.Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi co 1 kilometr.

9.Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów znajdujących się w numerach startowych (elektroniczny pomiar czasu).

 

IV.PUNKTY NAWADNIANIA, ODŚWIEŻANIA, KONTROLNE ORAZ LIMIT CZASU

1.Na pętli 5 km będą zlokalizowane 2 punkty nawadniania.

2.Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne elektronicznego pomiaru czasu kolejno na 5, 10, 15 i 20 km.

3.Ominięcie punktu kontrolnego (mata pomiarowa), czy wyjście poza obręb wyznaczonej trasy, w tym wbieganie na chodnik, trawnik czy jakąkolwiek część drogi niebędącą trasą biegu, skutkuje dyskwalifikacją.

4.Uczestników dystansu półmaratonu obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny liczony od strzału startera. Dla biegu na 10 km obowiązuje limit 1,5 godziny liczony również od strzału startera.

5.Trasa 42. PKO Półmaratonu Szczecin oraz Biegu na 10 km zostanie zamknięta dla ruchu kołowego w czasie trwania zawodów.

6.Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasowym podanym przez Organizatora, zobowiązani są do przerwania biegu i niezwłocznego opuszczenia trasy biegu.

7.Osoba, która pozostanie na trasie po upływie tego czasu, robi to na własną odpowiedzialność i może zostać ukarana za łamanie przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

 

V.UCZESTNICTWO

1.W 42. PKO Półmaratonie Szczecin prawo startu mają wyłącznie osoby pełnoletnie, tj. które najpóźniej do dnia 29 sierpnia 2021 roku ukończą 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą być jedynie uczestnikami Biegu na 10 km, gdzie głównym warunkiem jest ukończenie 16 lat w dniu biegu. Warunkiem uczestnictwa osób niepełnoletnich jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego oraz jego obecność z dowodem osobistym w momencie weryfikacji w Biurze Zawodów.

2.Wszyscy Uczestnicy startujący w 42. PKO Półmaratonie Szczecin oraz Biegu na 10 km muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Dni i godziny funkcjonowania oraz lokalizacja biura zawodów zostanie podana do 3 sierpnia 2021 r.

3.Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń obsługi biegu, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji, Straży Miejskiej, sędziów i innych służb zabezpieczających trasę biegu.

4.Decyzje obsługi medycznej dotyczące braku możliwość kontynuacji biegu są ostateczne i niepodważalne.

5.Osoby zdyskwalifikowane za doping i odbywające karę, nie mają prawa startu w 42. PKO Półmaratonie Szczecin lub Biegu na 10 km aż do wygaśnięcia dyskwalifikacji.

6.Organizator dopuszcza start osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich – tzn. wózkach aktywnych z napędem bezpośrednim. Osoby chcące wystartować w biegu na wózku inwalidzkim z napędem ręcznym mogą ubiegać się o obniżenie opłaty startowej o 50% po przedstawieniu legitymacji poświadczającej niepełnosprawność. W tym celu prosimy o kontakt z Organizatorem pod adresem e-mail: kontakt@halfmarathon.szczecin.pl w terminie do dnia 30.07.2021.

7.Ze względu na ograniczenia czasowe zamknięcia trasy Organizator nie dopuszcza udziału w biegu wózków sportowych typu „handbike” z napędem pośrednim oraz wózków sportowych trójkołowych.

8.Koszt opłaty startowej, opłat za noclegi, dojazdów oraz własnego wyżywienia każdy Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

9.Poza osobami pełniącymi funkcje organizacyjne na trasie 42. PKO Półmaratonu Szczecin oraz Biegu na 10 km nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego lub osoby z fałszywym (podrobionym) numerem startowym. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą być usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby, jak również zawieszone w prawach uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Organizatora na 2 lata.

10.Ze względów bezpieczeństwa zabrania się: wnoszenia na teren Imprezy przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych Uczestników, uczestnictwa w biegu w stroju zasłaniającym twarz i uniemożliwiającym identyfikację Uczestnika, startu ze zwierzętami.

 

VI. KLASYFIKACJE I WYNIKI

1.W 42. PKO Półmaratonie Szczecin będą prowadzone następujące klasyfikacje:

a) Klasyfikacja Generalna – kobiet i mężczyzn,

b) Klasyfikacje Wiekowe – kobiet i mężczyzn:

 • K 20, M 20 – rocznik 2000 – 1991,
 • K 30, M 30 – rocznik 1990 – 1981,
 • K 40, M 40 – rocznik 1980 – 1971,
 • K 50, M 50 – rocznik 1970 – 1961,
 • K 60, M 60 – rocznik 1960 – 1951,
 • K 70, M 70 – rocznik 1950 i starsi,

c) Najlepszy Szczecinianin i Najlepsza Szczecinianka – o przynależności do kategorii decyduje udokumentowanie stałego lub czasowego miejsca zameldowania na terenie Szczecina. Uczestnik, który chce wziąć udział w klasyfikacji dodatkowej zobowiązany jest oświadczyć taką wolę Organizatorowi poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru podczas rejestracji elektronicznej.

d) Klasyfikacja Generalna – kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych na wózkach aktywnych z napędem bezpośrednim (zawodnicy ci są wyłączeni z pozostałych klasyfikacji). Uczestnik, który chce wziąć udział w klasyfikacji dodatkowej obowiązany jest oświadczyć taką wolę Organizatorowi poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru podczas rejestracji elektronicznej.

e) Najstarszy Uczestnik/Uczestniczka.

2.W Biegu na 10 km będą prowadzone następujące klasyfikacje:

a) Klasyfikacja Generalna – kobiet i mężczyzn,

b) Klasyfikacje Wiekowe – kobiet i mężczyzn:

  • K 16, M 16 – rocznik 2005 – 2001,
  • K 20, M 20 – rocznik 2000 – 1991,
  • K 30, M 30 – rocznik 1990 – 1981,
  • K 40, M 40 – rocznik 1980 – 1971,
  • K 50, M 50 – rocznik 1970 – 1961,
  • K 60, M 60 – rocznik 1960 – 1951,
  • K 70, M 70 – rocznik 1950 i starsi,

c) Najlepszy Szczecinianin i Najlepsza Szczecinianka – o przynależności do kategorii decyduje udokumentowanie stałego lub czasowego miejsca zameldowania na terenie Szczecina. Uczestnik, który chce wziąć udział w klasyfikacji dodatkowej obowiązany jest oświadczyć taką wolę Organizatorowi poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru podczas rejestracji elektronicznej.

d) Klasyfikacja Generalna – kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych na wózkach aktywnych z napędem bezpośrednim (zawodnicy ci są wyłączeni z pozostałych klasyfikacji). Uczestnik, który chce wziąć udział w klasyfikacji dodatkowej obowiązany jest oświadczyć taką wolę Organizatorowi poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru podczas rejestracji elektronicznej.

e) Najstarszy Uczestnik/Uczestniczka.

3. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się Uczestnika w danym punkcie (w tym przy punkcie decyzji wyboru trasy). Brak odczytu pojawienia się Uczestnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację Uczestnika.

4. Klasyfikacja generalna i klasyfikacje dodatkowe odbywają się na podstawie czasów rzeczywistych netto.

5. W wynikach końcowych biegu każdy Uczestnik otrzyma informację o uzyskanym czasie brutto i netto. Dodatkowo wyniki zostaną przesłane do każdego Uczestnika w formie SMS na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym oraz podane do wiadomości mediów.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i kategorii.

 

VII. ZGŁOSZENIA i OPŁATY

1.Ze względu na obowiązujące obostrzenia dla organizatorów imprez masowych, Organizator podjął decyzję o nie uruchamianiu dodatkowych zapisów. W przypadku zwiększenia limitu uczestników imprez masowych istnieje możliwość ponownego otwarcia zapisów o czym organizator poinformuje w terminie na stronie www.halfmarathon.szczecin.pl, oraz na profilu Facebook wydarzenia.

2.W przypadku ponownego otwarcia zapisów za skuteczne zgłoszenie do Imprezy uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego i wpływ opłaty startowej na konto Organizatora w określonej niniejszym Regulaminem wysokości.

3.Organizator (w przypadku ponownego otwarcia zapisów) ustala poniższe wysokości opłaty startowej w ramach zgłoszeń udziału w 42. PKO Półmaratonie Szczecin lub Biegu na 10 km.

Numer StartowyOpłata startowa
1236 – 150085 zł

 

4.Wniesienia opłaty startowej można dokonać jedynie on-line (bezpośrednio po wypełnieniu formularza rejestracyjnego lub w terminie późniejszym po zalogowaniu się do zgłoszenia).

5. Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przesłać maila z danymi do faktury na adres: kontakt@halfmarathon.szczecin.pl.

6. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Imprezie, nieukończenia przez niego biegu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, uiszczona już opłata startowa nie podlega zwrotowi, czy przeniesieniu na Imprezę odbywającą się w roku następnym.

7. Przeniesienie numeru startowego przez Uczestnika na innego Uczestnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego, odbywać się będzie w nieprzekraczalnym terminie do 2 sierpnia 2021 roku. Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na innego Uczestnika kierować należy na adres mailowy: pakiety@halfmarathon.szczecin.pl  (informacja taka powinna zostać wysłana przez osobę odstępującą Pakiet Startowy i musi zawierać pełne dane rejestracyjne osoby przejmującej pakiet).

8. Każdy Uczestnik, który przekaże numer startowy innej osobie niezgodnie z punktem 7. tego paragrafu, może zostać zdyskwalifikowany, jak również zawieszony w prawach uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez Organizatora na 2 lata.

9. Honorowi Uczestnicy biegu są zwolnieni z opłaty startowej. Dotyczy to osób uhonorowanych bezpośrednio przez Organizatora oraz osób, które mają udokumentowany start we wszystkich edycjach Półmaratonu w Szczecinie (dotychczas odbyło się 41 edycji Imprezy pod nazwą: Szczecińska Dwudziestka, Półmaraton Gryfa oraz Szczecin Półmaraton).

10. Z opłaty startowej zwolnione są osoby powyżej 70 roku życia. Dla uzyskania zwolnienia konieczna jest skuteczna weryfikacja wieku dokonana w Biurze Zawodów w oparciu o dokument tożsamości ze zdjęciem oraz dokument stwierdzający datę urodzenia (chyba, że data urodzenia wskazana jest na dokumencie tożsamości). Skuteczna weryfikacja wieku wywołuje takie same skutki jak uiszczenie opłaty startowej.

11. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Imprezie. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Imprezy.

12. Uczestnik biegu w ramach opłaty startowej, otrzyma możliwość odbioru pakietu startowego. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie. Brak odbioru pakietu przez uczestnika biegu nie uprawnia go do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.

13. W ramach opłaty startowej każdy Uczestnik Imprezy uprawniony jest do otrzymania:

 • numeru startowego z chipem i czterema agrafkami,
 • pamiątkowej koszulki Imprezy (technicznej),
 • worka depozytowego (na odzież),
 • gratisowych upominków od sponsorów i partnerów Imprezy (opcjonalnie)
 • możliwości pokonania trasy 42. PKO Półmaraton Szczecin lub Biegu na 10 km, która wyłączona będzie z ruchu kołowego,
 • wody na trasie biegu
 • pamiątkowego medalu na mecie, po ukończeniu biegu,
 • posiłku regeneracyjnego (forma zależna od obowiązujących przepisów sanitarnych)
 • pomiaru czasu, w tym możliwości uzyskania wyniku w formie SMS,
 • możliwości skorzystania z szatni, depozytu,
 • możliwości darmowego pobrania i wydruku pamiątkowego dyplomu z wynikiem uzyskanym w czasie Imprezy,
 • możliwości poboru swoich zdjęć z udziału w Imprezie.

 

VIII.NAGRODY

1.Każdy Uczestnik, który ukończy 42. PKO Półmaraton Szczecin oraz Bieg na 10 km otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

2.Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i – w przypadku jej przeprowadzenia – negatywny wynik kontroli antydopingowej.

3.Zdobywcy I – III miejsca w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn oraz zdobywcy I miejsca w klasyfikacjach wiekowych dla dystansu półmaraton oraz 10km otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki. Zdobywcy II-III miejsc w klasyfikacjach wiekowych dla dystansu półmaraton oraz 10km otrzymają pamiątkowe dyplomy.

4.Zdobywcy I – III miejsca w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych na wózkach aktywnych z napędem bezpośrednim otrzymają pamiątkowe puchary/ statuetki.

5.Zdobywcy miejsca I w klasyfikacji Najlepszy Szczecinianin i Najlepsza Szczecinianka otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki  (osobno dla 42. PKO Półmaraton Szczecin oraz Biegu na 10 km).

6.Najstarszy Uczestnik i Uczestniczka otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki  (osobno dla 42. PKO Półmaraton Szczecin oraz Biegu na 10 km).

7.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach   i kategoriach.

8.Uczestnicy, którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej, otrzymują również nagrody w kategorii wiekowej.

9.Każdy Uczestnik będzie miał możliwość samodzielnego pobrania i wydruku dyplomu ze strony 42. PKO Półmaraton Szczecin oraz Biegu na 10 km po opublikowaniu oficjalnych wyników biegu.

 

IX.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem danych osobowych jest Organizator Wykonawczy (Stowarzyszenie K2 Partners,  ul. Spółdzielców 19c/1, 72-006 Mierzyn, info@k2partners.org.pl).

2.Dane osobowe Uczestników biegu 42. PKO Półmaraton Szczecin oraz Biegu na 10 km będą przetwarzane w celu:

a) zawarcie i wykonania umowy, tj. organizacji i przeprowadzenia Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO;

b) dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora);

c) wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d) w celach informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora);

e) ogłoszenia wyników Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

f) promocyjnych i marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora)

3.Dane osobowe Uczestników biegu 42. PKO Półmaraton Szczecin oraz Biegu na 10 km mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców:

a) podmiotom, którym muszą być udostępnione na podstawie przepisów prawa;

b) Organizatorowi, tj. Stowarzyszeniu K2 Partners, Spółdzielców 19c/1, 72-006 Mierzyn;

c) podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w celu organizacji Imprezy, w szczególności podmiotom za pośrednictwem, których dokonywane są zgłoszenia do udziału w Imprezie, podmiotom świadczącym obsługę pomiaru czasu,

d) innym podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji jego praw (ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym usługi: informatyczne, prawne, marketingowe).

4.Administrator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, NIP), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), nazwę klubu, wizerunek.

5.Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora danych osobowych przez okres 10 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu przechowywania dokumentów na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych. Po upływie ostatniego z tych okresów dane Uczestnika zostaną usunięte lub zanonimizowane przez Organizatora.

6.Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także  ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W przypadku dokonania naruszeń związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w  42. PKO Półmaraton Szczecin oraz Biegu na 10 km  .

8.Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, w celu ogłoszenia wyników Imprezy oraz przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, lecz jej nie wyrażenie uniemożliwi publikacje uzyskanego wyniku bądź wizerunku.

9.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie wycofana, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

10.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

11.Na zasadach wskazanych w niniejszej części regulaminu (IX – Ochrona danych osobowych) gromadzone i przetwarzane będą także dane osobowe rodziców lub opiekunów niepełnoletnich Uczestników.

 

X.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszystkich Uczestników biegu 42. PKO Półmaraton Szczecin oraz Biegu na 10 km  obowiązuje niniejszy Regulamin.

2.Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie Imprezy.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

5.Uczestnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu 42. PKO Półmaraton Szczecin oraz Biegu na 10 km  wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

6.Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w 42. PKO Półmaraton Szczecin oraz Biegu na 10 km i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w 42. PKO Półmaraton Szczecin oraz Biegu na 10 km wyłącznie na własną odpowiedzialność.

7.Pisemne protesty dotyczące organizacji imprezy przyjmuje Biuro Zawodów na adres mailowy: kontakt@halfmarathon.szczecin.pl w czasie 3 dni od daty zakończenia biegu. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu, którego decyzje są nieodwołalne.

8.Podczas biegu wszyscy Uczestnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek z przodu, na wysokości klatki piersiowej, pod karą dyskwalifikacji. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest także zasłanianie numeru startowego w części lub w całości (w numerze startowym znajduję chip do pomiaru czasu).

8.Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych różnego rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia Uczestnika do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

9.Szatnie będą znajdowały się w pobliżu startu/mety Biegu.

10.Rzeczy do depozytu będą przyjmowane i wydawane tylko workach, oznakowanych numerem tożsamym z numerem startowym Uczestnika. Wydawanie worków odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez Uczestnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

11.Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.

12.Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestników zagubione w czasie Imprezy, czy pozostawione w strefie startu (poza depozytem).

13.Przebywanie na trasie biegu 42. PKO Półmaraton Szczecin oraz Biegu na 10 km bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę.

14.W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg ze zwierzętami. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora (rowery, motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.

15.Organizator zezwala na start z wózkiem dziecięcym. Osoby startujące z wózkami ustawią się na końcu grupy startujących zawodników, w taki sposób aby nie utrudniać biegu pozostałym uczestnikom.

16.W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.

17.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

18.Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów i partnerów Imprezy. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (np. strefa mety, miasteczko biegowe) bez zgody Organizatora.

19.W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

20.Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora 42. PKO Półmaraton Szczecin oraz Biegu na 10 km.

XI. ZAPISY ZWIĄZANE Z COVID-19
W związku z obostrzeniami sanitarnymi, które będą obowiązywały w dniu 42. PKO Półmaraton Szczecin, Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych zmian w Regulaminie, nawet po rozpoczęciu zapisów, jeśli takie zmiany będą uzasadnione. Organizator zastrzega sobie prawo do:
1. Zmiany godzin startów.
2. Podziału uczestników na mniejsze fale.
3. Wprowadzenie nowych wytycznych sanitarnych.
4. Każdy z Uczestników 42. PKO Półmaraton Szczecin zobowiązany jest do stosowania się do wytycznych Organizatora w związku z pandemią koronawirusa COVID-19.
5. Wytyczne zostaną przedstawione w osobnym dokumencie i będą dostępne na stronie www.halfmarathon.szczecin.pl
6. Niestosowanie się do wytycznych sanitarnych uniemożliwia start Zawodnika w 42. PKO Półmaraton Szczecin.